saki - Writers' Dictionary

How to hyphenate saki

saki is hyphenated as sa-ki

How to pronounce saki

saki is pronounced ´s ɑːkēː

Number of syllables in saki

The number of syllables in saki is 2

What part of speech in saki?

saki is a noun

How common in the word saki?

saki is not ranked in the list of most common words in English

What sentiment does saki convey?

not ranked

Words with similar spelling to saki

kaki, raki, sadi, sake, sari, ski

List of anagrams of saki

Isak, KIAS, sika