kinkajou - Writers' Dictionary

How to hyphenate kinkajou

kinkajou is hyphenated as kin-ka-jou

How to pronounce kinkajou

kinkajou is pronounced ´kɪŋkə´dʒōː

Number of syllables in kinkajou

The number of syllables in kinkajou is 3

What part of speech in kinkajou?

kinkajou is a noun

How common in the word kinkajou?

kinkajou is not ranked in the list of most common words in English

What sentiment does kinkajou convey?

not ranked

Words with similar spelling to kinkajou

No items found

Common Noun Collocations of kinkajou

opossum, puma

Common Conjunction Collocations of kinkajou

and