Words with similar spelling to abo

Abe, abo, Ajo, Apo, Avo, bo