Common Adjective Collocations of li

chou, few, kang, lo, Man, man, ness, several, south, square, xi, Yang, yuan, Din, Hui, Le, Psalm, Ta, Te, Tung, Wan, Wu, Yung, bi, si