List of anagrams of Neto

Eton, note, tone, Teno, ento