List of anagrams of Omani

amino, Moina, Naomi, Monia, Noami, amnio, nomia