List of anagrams of narco

acorn, acron, racon, Caron