List of anagrams of steno

onset, Seton, seton, stone, Stone, Etons, Nesto, notes, tones