List of anagrams of Eton

note, tone, Neto, Teno, ento