List of anagrams of rakish

Kishar, Krisha, kishar