List of anagrams of akin

kain, Kain, kina, Nika, ikan, naik