List of anagrams of notes

onset, Seton, seton, steno, stone, Stone, Etons, Nesto, tones