List of anagrams of tone

Eton, note, Neto, Teno, ento