Synonyms of 'fay'

ariel, banshee, Brownie, dwarf, elf, fairy, gnome, goblin, gremlin, hob, imp, kobold, leprechaun, Mab, Oberon, ouphe, Peri, pixie, pooka, puca, sprite, sylph, sylphid, titania