Synonyms of 'exhibitionist'

bugger, erotomaniac, fetishist, hot dog, necrophiliac, pederast, rapist, satyr, show-off, showboat, Sodomite, transvestite, voyeur