Synonyms of 'Erato'

afflatus, Apollo, Bragi, Calliope, Clio, conception, creative imagination, Euterpe, genius, Helicon, Hippocrene, inspiration, Melpomene, muse, mythopoeia, Orpheus, Pierian Spring, Pierides, poesy, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia