Synonyms of 'Dalai Lama'

Bhikku, bonze, cacique, Caesar, cham, czar, Inca, Kaiser, khan, lama, mikado, negus, Padishah, pendragon, Pharaoh, rig, sachem, sagamore, shah, sheikh, shogun, tenno, tycoon