Synonyms of 'cerebral palsy'

cephalalgia, chorea, epilepsy, headache, herpes zoster, migraine, Ms, multiple sclerosis, neuralgia, neuritis, palsy, polyneuritis, priapism, radiculitis, sciatica, shaking palsy, shingles, tic douloureux