Synonyms of 'beriberi'

anemia, cachexia, chlorosis, dermatitis, goiter, greensickness, kwashiorkor, malnutrition, osteomalacia, osteoporosis, pellagra, rachitis, rickets, struma, xerophthalmia