Synonyms of 'barrio'

Chinatown, core, downtown, ghetto, midtown, outskirts, slum, suburbia, tenderloin, uptown