Synonyms of 'Ariel'

banshee, brownie, dwarf, elf, fairy, fay, gnome, goblin, gremlin, hob, imp, kobold, leprechaun, Mab, Oberon, ouphe, peri, pixie, pooka, puca, sprite, sylph, sylphid, Titania