Words with similar spelling to wap

cap, dap, gap, hap, lap, map, nap, pap, rap, sap, swap, tap, wab, wad, waf, wag, wan, war, warp, was, wasp, wat, waw, wax, way, whap, wop, wrap, yap, zap