Words with similar spelling to sloppy

floppy, loppy, slippy, soppy