Words with similar spelling to slippy

lippy, sloppy, snippy