Words with similar spelling to slim

glim, plim, shim, skim, slam, slid, slip, slit, slum, swim