Words with similar spelling to shake

ashake, hake, sake, shade, shako, shaky, shale, shame, shape, share, shave, slake, snake, spake, stake