Words with similar spelling to loppy

floppy, lippy, loopy, poppy, sloppy, soppy