Words with similar spelling to ikon

eikon, icon, ion, iron