Words with similar spelling to hail

ail, bail, fail, haik, hair, hall, harl, haul, heil, jail, kail, mail, nail, pail, rail, sail, tail, vail, wail